Kurs pielęgniarstwa rodzinnego

Cel kształcenia:

Uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji  zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, niezależnie od wieku i płci.

Czas kształcenia:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne –150 godzin,
 • zajęcia praktyczne –175 godzin.

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która:

 1. w zakresie wiedzy posiada:
  • specjalistyczną wiedzę w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego do sprawowania opieki nad chorym w różnym wieku, leczonym ambulatoryjne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz przebywającym w domu pomocy społecznej;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych: medycyna rodzinna, epidemiologia, zdrowie publiczne;
  • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  • korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 
  • udzielać samodzielnie określonych świadczeń specjalistycznych obejmujących planowanie, realizowanie i ocenę złożonych problemów zdrowotnych pacjentów i ich rodzin, pozostających pod opieką lekarza rodzinnego i pielęgniarki rodzinnej.
  • wykonywać świadczenia specjalistyczne zgodnie z zasadami etyki zawodu i poszanowaniem praw pacjenta;
  • doradzać w zakresie: zdrowia, programów zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz realizowanych przez jednostki samorządowe, profilaktyki chorób, profilaktyki powikłań wynikających z choroby podstawowej;
  • monitorować stan pacjenta i interpretować wyniki badań. 
 3. w zakresie kompetencji społecznych:
  • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
  • rozwija współpracę z pacjentem, jego rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
  • krytycznie analizuje swoją wiedzę i umiejętności oraz planuje rozwój;
  • współpracuje z pracownikiem socjalnym w zakresie rozwiązywania problemów socjalnych rodziny;
  • wykorzystuje w działaniach opiekuńczo-pielęgnacyjnych metody oparte na nowoczesnych osiągnięciach w dziedzinie pielęgniarstwa;
  • uczestniczy w pracach zespołu interwencyjnego i pracy zespołów interdyscyplinarnych;
  • wczuwa się w przeżywane przez chorego emocje i dostosowuje swoje reakcje werbalne i pozawerbalne do sytuacji zdrowotnej i psychicznej chorego, tworzy warunki do komunikacji;
  • podejmuje działania na rzecz własnego rozwoju zawodowego.
Copyright © 2018 - 2020 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts