Rekrutacja

Rekrutacja na szkolenia i kursy prowadzona jest przez cały rok. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o złożenie wniosku na wybraną edycję szkolenia/kursu za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK).

Brak konta i złożenia wniosku przez system skutkuje uniemożliwieniem uczestnictwa w wybranych szkoleniach.

System dostępny jest na stronie smk.ezdrowie.gov.pl

Instrukcję jak założyć konto oraz złożyć wniosek w SMK znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej – zakładka System Monitorowania Kształcenia ( na dole tej strony).

WYMOGI FORMALNE

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: 

Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

 1. pracowały w zawodzie co najmniej przez dwa lata w okresie ostatnich 5 lat;
 2. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

Każdy uczestnik specjalizacji musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego (potwierdzenie w karcie specjalizacji uczestnika przed zaliczeniem szkolenia posiadane kwalifikacje), udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • o dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub
 • o zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub 
 • o zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub
 • o dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013

Dodatkowo warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest spełnienie przez pielęgniarkę/położną wymogów zawartych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. 

Wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego pielęgniarka/położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów:

Pielęgniarstwo geriatryczne - zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Leczenie ran dla pielęgniarek. 

Pielęgniarstwo rodzinne - zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego z zakresu Resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych oraz Wykonania i interpretacji zapisu EKG u dorosłęgo dla pielęgniarek i położnych.

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

Do kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

 1. posiadają co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej;
 2. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej

Dodatkowo należy potwierdzić w dokumentacji przebiegu kształcenia, najpóźniej przed egzaminem przeprowadzonym po kursie kwalifikacyjnym, że pielęgniarka/położna posiada zaświadczenie o ukończeniu kursów:

 • Pielęgniarstwo rodzinne- brak dodatkowych kursów

KURSY SPECJALISTYCZNE

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE 

Do kursu dokształcającego mogą przystąpić pielęgniarki/położne, które:

 1. posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej;
Copyright © 2018 - 2020 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts