Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pielęgniarstwa geriatrycznego

Cel kształcenia
Zdobycie prze pielęgniarkę specjalistycznej wiedzy z zakresu geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego oraz uzyskanie przez nią wysokich kwalifikacji w dziedzinie pielęgnowania osób w podeszłym wieku umożliwiających zapewnienie profesjonalnej opieki geriatrycznej i uzyskanie tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 825 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 580 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 245 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia 

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego otrzymuje pielęgniarka, która:

 1. w zakresie wiedzy posiada:
  • wiedzę na temat dylematów etycznych/moralnych w pracy pielęgniarki, położnej;
  • wiedzę dotyczącą praw pacjenta i odpowiedzialności pielęgniarki, położnej;
  • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
  • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
  • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
  • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
  • wiedzę o specyficznych mechanizmach procesu starzenia się;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgnowania chorych w podeszłym wieku
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
  • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej, położniczej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
  • komunikować się z pacjentem, rodziną i współpracownikami;
  • stosować w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej niezbędne elementy zapobiegania oraz zwalczania zakażeń szpitalnych;
  • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
  • monitorować i oceniać jakość opieki pielęgniarskiej;
  • planować specjalistyczną opiekę pielęgniarską z uwzględnieniem holistycznego sposobu działania niezbędnego w opiece geriatrycznej;
  • wdrażać zaplanowane interwencje pielęgniarskie u pacjentów w wieku podeszłym;
  • różnicować i dostosowywać specyficzne sposoby działania do różnych stanów i sytuacji zdrowotnych chorego
 3. w zakresie kompetencji społecznych:
  • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne;
  • szanuje godność i autonomię osób starszych powierzonych jej opiece;
  • wykazuje odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
  • systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu
Copyright © 2018 - 2020 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts