Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego

Cel kształcenia
Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania skomplikowanych i problemowych zadań zawodowych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, realizacji
świadczeń zdrowotnych zgodnie z posiadanymi kompetencjami specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kierowania zespołem pracowników oraz prowadzenia badań naukowych.

Czas kształcenia

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego wynosi 850 godzin dydaktycznych

 • zajęcia teoretyczne: 500 godzin,
 • zajęcia praktyczne: 350 godzin

Wykaz umiejętności będących przedmiotem kształcenia

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek otrzymuje pielęgniarka, która:

 1. w zakresie wiedzy posiada:
  • specjalistyczną wiedzę w zakresie procesów komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej;
  • wiedzę na temat zastosowania epidemiologii w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej;
  • wiedzę z zakresu specyfiki zarządzania w podsystemie pielęgniarstwa w kontekście polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego;
  • wiedzę dotyczącą znaczenia krytycznej analizy wyników badań naukowych i ich wykorzystania w rozwoju praktyki zawodowej;
  • specjalistyczną wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, medycyny rodzinnej, pielęgniarstwa rodzinnego i nauk pokrewnych;
  • pogłębioną wiedzę o rodzinie, o strukturze rodziny, więzach, fazach życia rodzinnego, funkcjach rodziny;
  • pogłębioną wiedzę o systemach społecznego i instytucjonalnego wsparcia w zdrowiu i chorobie i świadczeniach zdrowotnych i socjalnych wynikających z odrębnych przepisów;
  • znajomość celów Narodowego Programu Zdrowia i innych programów finansowanych ze środków publicznych;
  • znajomość regulacji prawnych i norm etycznych odnoszących się do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego
 2. w zakresie umiejętności potrafi:
  • diagnozować problemy moralne, pojawiające się w pracy pielęgniarki, położnej;
  • przestrzegać w praktyce pielęgniarskiej regulacji prawnych odnoszących się do wykonywania zawodu i wykonywania świadczeń zdrowotnych;
  • opracowywać i wdrażać założenia polityki kadrowej zgodnie z zapotrzebowaniem pacjentów na opiekę pielęgniarską;
  • stosować wiedzę z dziedzin pielęgniarstwa, zdrowia publicznego i innych dyscyplin w połączeniu z najlepszymi dostępnymi danymi praktyki opartej na faktach/dobrej praktyki pielęgniarskiej, tłumaczącymi decyzje i działania pielęgniarki,
  • współpracować z innymi profesjonalistami w sprawowaniu opieki zdrowotnej, w kierunku doskonalenia pielęgniarstwa i innych świadczeń zdrowotnych i społecznych oferowanych w zakresie specjalistycznej praktyki pielęgniarki rodzinnej;
  • rozpoznać potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców i odpowiednio dostosować metody pracy pielęgniarki z uwzględnieniem różnic kulturowych i pielęgniarstwa transkulturowego;
  • udzielać informacji i służyć wiedzą w zakresie specjalistycznego obszaru praktyki dla świadczeniobiorców w zakresie poprawy stylu życia, zapobiegania chorobom/urazom i radzenia sobie ze zmianami w sytuacjach zdrowia, niepełnosprawności, katastrof i klęsk, śmierci;
  • stosować współczesne techniki komunikacji/technologii medycznych w opiece pielęgniarskiej;
  • współpracować z pielęgniarkami, innymi profesjonalistami, grupami zainteresowanymi działaniami zmierzającymi do zmniejszenia zachorowalności i promowania zdrowego stylu życia i zdrowego środowiska w kwestiach istotnych w praktyce specjalistycznej;
  • ustalać pełny plan opieki z uwzględnieniem jej rezultatów, w oparciu o diagnozę pielęgniarską, z zastosowaniem klasyfikacji ICNP (International Classification for Nursing Practice), spostrzeżenia oraz dane o stanie zdrowia, informacje od innych członków zespołu i standardy praktyki pielęgniarskiej.
  • angażować świadczeniobiorców do planowania opieki po upewnieniu się, że uzyskali oni dokładne, zrozumiałe informacje, na podstawie których mogą wyrazić świadomą zgodę na opiekę;
  • prowadzić bieżący, dokładny plan opieki i na bieżąco dokumentację pielęgniarki rodzinnej;
  • prowadzić systematyczny przegląd i weryfikację planu opieki, w miarę możliwości przy współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego lub socjalnego oraz świadczeniobiorców;
  • wdrażać procedury, terapie i sposoby działań, które mieszczą się w zakresie specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej i są zgodne ze standardami i dobrą praktyką pielęgniarską;
  • reagować odpowiednio i na czas na niespodziewane i nagle zmieniające się sytuacje;
  • określić priorytety wychowawcze, opiekuńcze, pielęgnacyjne i terapeutyczne wobec, rodziny i środowiska;
  • dobrać techniki zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych do indywidualnych potrzeb podopiecznego;
  • dostosować teorie pielęgnowania do opracowania i realizowania indywidualnego procesu pielęgnowania;
  • planować i realizować programy profilaktyczne;
  • zapobiegać powikłaniom wynikającym z chorób przewlekłych i niepełnosprawności;
  • przygotować środowisko do przejęcia opieki nad osobami jej potrzebującymi;
  • opracować kryteria, dobrać narzędzia i na ich podstawie ocenić jakość opieki pielęgniarskiej;
  • przygotować ofertę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego.
 3. w zakresie kompetencji społecznych:
  • szanuje godność i autonomię pacjenta bez względu na jego wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną oraz pochodzenie narodowe i etniczne.
  • wykorzystuje umiejętność występowania jako rzecznik klientów/pacjentów niezdolnych do reprezentowania siebie lub wyrażania własnego zdania w odniesieniu do wymagań opieki specjalistycznej i pomocy społecznej;
  • buduje relacje pielęgniarka pacjent–rodzina–członkowie zespołu terapeutycznego;
  • staje się rzecznikiem praw pacjenta i rzecznikiem w sytuacji, kiedy pacjenci, rodziny lub sprawujący opiekę proszą o wsparcie lub mają ograniczone możliwości podejmowania decyzji, świadomego udzielania zgody lub kiedy barierę stanowi język;
  • współpracuje w zespole terapeutycznym, odpowiedzialnie podejmuje decyzje i wykazuje gotowość ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji; 
  • dba o rozwój zawodowy w pielęgniarstwie rodzinnym z uwzględnieniem wyzwań współczesnego pielęgniarstwa;
  • zobowiązuje się do regularnej oceny swojej praktyki poprzez refleksję, krytyczne myślenie i ewaluację oraz poszukiwanie opinii innych.
Copyright © 2018 - 2020 Centrum Opieki Salus sp. z o.o. Made by Hostgrafia.pl Script logo Design by W3Layouts